Školáci získali titul bakalárik a inžinierik

detská univerzitadetská univerzita
Od 10. do 14. júla sa uskutočnil 19. ročník Žilinskej detskej univerzity. Týždňovú aktivitu organizuje Žilinská univerzita v Žiline tradične v letných mesiacoch v rámci „bakalárikovského“ a „inžinierikovského“ štúdia – s programom nazvaným „bakalárik“ a „inžinierik“. Štúdium na detskej univerzite je tvorené prednáškami univerzitných docentov, profesorov a pedagógov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií, Strojníckej fakulty, Fakulty špeciálneho inžinierstva a Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, pričom je doplnené o praktické ukážky a experimenty v laboratóriách a priestoroch fakulty. Cieľom aktivity je popularizovať prírodovedné a technické predmety, zvýšiť záujem detí o štúdium matematiky, prírodovedy, prípadne fyziky, chémie a biológie vo vyšších ročníkoch základnej školy. Témy prednášok vychádzali z odborného zamerania pedagógov, no boli prispôsobené veku a záujmom detí. Po prednáške mohli školáci klásť vyučujúcim otázky. Žiaci mali zároveň indexy ako vysokoškolskí študenti. Na prvom stretnutí dostali tričko s logom Žilinskej detskej univerzity a knihu s vybranými prednáškami. Deti v rámci aktivít navštívili aj Radnicu mesta Žilina. Štúdium ukončili promóciou s prítomnosťou rodičov a príbuzných.