Samospráva získala financie na revitalizáciu ďalšieho vnútrobloku na sídlisku Vlčince

vizuálizácia projektuvizuálizácia projektu
Zvýšiť kvalitu a atraktivitu verejného priestoru či poskytnúť priestor pre aktívny oddych je cieľom projektu revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Vlčince medzi ulicami Slovanská a Tulská. Mesto Žilina uspelo s pripraveným projektom pri žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výzve zameranej na zelenú infraštruktúru. V najbližších dňoch čaká radnicu súťaž na dodávateľa stavebných prác. Celkové náklady na realizáciu predstavujú sumu viac ako 604-tisíc eur. Finančné prostriedky získané z IROP sú vo výške viac ako 570-tisíc eur, mesto Žilina sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 30 206 eur. Snahou projektu je priniesť do vnútrobloku vhodné druhy ekosystémov, ktoré posilnia zelenú infraštruktúru a poskytnú obyvateľom kúsok prírody v mestskom prostredí. Navrhované riešenie uplatňuje ekologické princípy tvorby a ochrany zelene, pričom v rámci revitalizácie vnútrobloku nebude odstránený ani jeden existujúci strom. Naopak, v danej lokalite pribudne ďalších 35 kusov drevín, dôjde k rekultivácii trávnatých plôch, výsadbe nových trvalkových záhonov, vrátane cibuľovín a popínavej zelene, založia sa nové živé ploty a doplnia sa aj kroviny v rámci novovzniknutých terénnych úprav. Projekt počíta aj s popínavou zeleňou na prístreškoch smetných nádob či vo forme parkovacích zábran. Zaujímavosťou tohto projektu je taktiež vybudovanie dažďovej záhrady, ktorá bude za pomoci trvaliek znášajúcich rôznorodé vlahové pomery efektívnejšie zachytávať dažďovú vodu a umožní jej lepšie vsiaknutie do pôdy bez toho, aby došlo k státiu vody na povrchu. Existujúce i nové pešie spojnice, ako aj mobiliár rešpektujú existujúcu vzrastlú zeleň bez potreby do nej zasahovať. Z pôvodných štyroch asfaltových ihrísk sa zachovajú a nanovo zrekonštruujú dve, ktoré budú mať multifunkčné využitie pre rôzne druhy športov. Pribudne i bežecká dráha a dve workoutové ihriská. Zrevitalizovaný vnútroblok bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Pre seniorov budú vybudované šachové stolíky či petangové ihrisko. Pre deti sú navrhnuté dve zrekonštruované pieskoviská, dve nové osvetlené detské ihriská, bezbariérová trampolína či terénne vlny, ktoré zabezpečia zníženie hluku z priľahlých športovísk. V zimnom období budú slúžiť deťom na sánkovanie. Doplnené budú aj stojany na bikesharing, mobiliár v podobe detských hojdačiek, smetných nádob, lavičiek, ležadiel, knižnej búdky či nové verejné osvetlenie. V rámci riešeného územia vzniknú i nové pešie trasy plynulo nadväzujúce na pôvodné, ktoré prejdú rekonštrukciou a budú tak prepájať jednotlivé herné prvky a športoviská. „Veľmi ma teší, že sa nám podarilo uspieť s ďalším projektom revitalizácie vnútrobloku, vďaka čomu budeme môcť vybudovať pre Žilinčanov kvalitný verejný priestor s multifunkčným využitím pre rôzne vekové kategórie. Našou snahou je postupne obnovovať jednotlivé vnútrobloky tak, aby spĺňali súčasné požiadavky nielen na bezpečnosť, ale aj na udržateľnosť či klimatické zmeny a zároveň odzrkadľovali aktuálne trendy v budovaní uličného priestoru,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne. Samospráva plánuje začať s revitalizáciou vnútrobloku po realizácii verejného obstarávania a jeho následnej kontrole, s predpokladaným začiatkom na jeseň tohto roku. Práce potrvajú približne deväť mesiacov s ohľadom na potrebu stavebných i rôznorodých vegetačných úprav.