Samospráva vypracovala urbanistické štúdie revitalizácie pre lokality HLINY V a VI a VLČINCE I a IV

FB obrázok štúdia VlčinceFB obrázok štúdia Vlčince
Cieľom štúdií bolo na základe analýzy problémov v území, navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v súlade s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr, pretvorenie a dotvorenie verejných priestorov sídliska tak, aby mohli slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy vymedzených lokalít. Žiadne konkrétne práce v rámci revitalizácie zatiaľ nie sú naplánované. Do tvorby štúdie boli zapojení aj obyvatelia uvedených lokalít a to prostredníctvom dotazníkov v 2 etapách prípravy dokumentov. Ďakujeme za aktívnu participáciu. Mnohé vaše nápady a postrehy boli zapracované do finálnej verzie štúdie. Obe urbanistické štúdie sú zverejnené na webovej stránke mesta Žilina: https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/urbanisticke-studie/