Radnica vyzýva vlastníkov a užívateľov pôdy k jej pravidelnému koseniu

KosenieKosenie

Mesto Žilina vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy a pozemkov so zeleňou k pravidelnému udržiavaniu trávnatých plôch kosením. Porušením týchto povinností sa vlastník alebo užívateľ pôdy dopúšťa porušenia zákona a hrozia mu sankcie.

Na neudržiavanú lokalitu môže podať podnet ktorýkoľvek občan kompetentnému orgánu, ktorým je Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Žiline. Fyzickej osobe môže byť za priestupok uložená pokuta do výšky 330 eur. Právnickú alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie možno pokutovať sumou od 166 eur do 33-tisíc eur za jeden hektár pozemku.

Výtrusy a semená sa zo zaburinených lokalít šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky. Veľkým problémom je aj šírenie semien alergénov, ktoré najmä deťom a starším občanom spôsobujú zdravotné ťažkosti. Povinnosť pravidelne realizovať opatrenia proti dorastaniu a rozširovaniu burín, inváznych druhov rastlín a náletových drevín majú podľa zákona všetci vlastníci, nájomcovia a správcovia poľnohospodárskej pôdy a pozemkov so zeleňou.

Situáciu s udržiavaním zelene a všetky aktuálne informácie týkajúce sa kosenia, či ošetrovania drevín v žilinskej samospráve, možno sledovať na internetovej stránke mesta v sekcii Komunálne služby.