Projekty mimovládok podporí mesto sumou 230-tisíc eur, na ich rozvoj dá ďalších 60-tisíc eur

ilustračná fotoilustračná foto

Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia či sociálnej a zdravotnej oblasti podporí mesto Žilina tento rok sumou celkom 230-tisíc eur. Najvyššia časť podpory 120-tisíc eur bude smerovať na projekty v oblasti kultúry. Na športové projekty pôjde tento rok 50-tisíc eur, pre sociálnu a zdravotnú oblasť je vyčlenených 20-tisíc eur. Rovnaká suma 20-tisíc eur je alokovaná pre oblasť životného prostredia a 20-tisíc eur aj pre oblasť vzdelávania. Finančnú podporu na prevádzku a rozvoj vo výške 60-tisíc eur môžu očakávať mimovládne organizácie v oblasti inštitucionálnej podpory. Záujemcovia sa môžu do výzvy na predkladanie žiadostí o granty zapojiť do 5. apríla odoslaním vyplnených grantových formulárov. Financie z dotácií je možné použiť na aktivity uskutočnené len v tomto kalendárnom roku.

Aj v tomto roku sa žiadosť o grantovú dotáciu podáva elektronicky. Formulár na vyplnenie žiadosti je dostupný v odkaze: https://zilina.egrant.sk/. Jeden originál kompletne vyplneného, vytlačeného a podpísaného grantového formuláru žiadosti treba doručiť aj fyzicky na mestský úrad, a to buď osobne alebo poštou najneskôr v deň uzávierky 5. apríla. Všetky potrebné informácie sú zverejnené vo výzve na webovej stránke mesta a po prihlásení sa žiadateľa do e-grantu, bude vysvetlený postup, ako spracovať žiadosť. Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom podpísaného formuláru zo stránky: https://zilina.egrant.sk/.

Minimálny príspevok na jeden projekt je vo výške 350 eur, maximálne môže mesto prispieť sumou 5 000 eur v prípade podania jedného projektu alebo 2 500 eur v prípade dvoch projektov. Oprávnenými žiadateľmi o grant z mesta sú mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou, registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie alebo podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory. Žiadateľ o grant musí mať sídlo či trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, prípadne poskytovať služby obyvateľom mesta. Financie z grantu musia byť použité na aktivity realizované v období od 1. januára a ukončené najneskôr do 15. decembra 2022.

Projekty nemôžu byť komerčne zamerané, ich charakter musí byť verejnoprospešný a smerovať by mali ku skvalitneniu života v meste. Jeden žiadateľ sa môže uchádzať o podporu s maximálne dvomi projektami, pričom obidva môžu byť v jednej oblasti alebo v dvoch rozdielnych oblastiach, napríklad jeden projekt v oblasti kultúry a jeden v oblasti športu. Mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70 % finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je minimálne 30 % zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt. Z toho maximálne 15 % môže žiadateľ pokryť vo forme neplatenej dobrovoľníckej práce.

O prerozdelení dotácií budú rozhodovať členovia grantových komisií, ktorí pridelia každému projektu body. Následne zasadne grantová komisia a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory. Schválené projekty zverejní mesto na svojich webových stránkach.

Otázky týkajúce sa grantového systému môžu žiadatelia písať na: e-mail granty@zilina.sk. K dispozícii je v pracovných dňoch do 15.00 hod. aj telefónne číslo: 041/70 63 319. Všetky informácie sú dostupné tiež na webovej stránke mesta v odkaze: https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/grantovy-system/.

Špecifické priority jednotlivých oblastí grantovej podpory v roku 2022:

Pre oblasť kultúry:

 • aktivity skúmajúce identitu mesta a jeho jednotlivých častí v kontextoch lokálnej, regionálnej aj európskej kultúry,
 • kultúrne aktivity kultivujúce komunitné spolužitie, kritické myslenie a toleranciu,
 • významné žilinské podujatia s viacročnou tradíciou,
 • umelecké zásahy a predstavenia do verejného priestoru prinášajúce aktuálne spoločenské a environmentálne témy.

Pre oblasť športu:

 • aktivity zamerané na nešportujúcu mládež,
 • rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých,
 • podpora významných medzinárodných športových podujatí,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • podpora organizácie športových turnajov a súťaží v tradičných a netradičných športoch na pôde mesta Žilina.

Poznámka: Mesto Žilina okrem uvedenej finančnej podpory športu, vyhlásilo športové dotácie na podporu žilinských športových klubov a vrcholových športovcov. Viac informácií na internetovej stránke mesta v odkaze: https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/grantovy-system-institucionalna-podpora/.

Pre oblasť sociálnu a zdravotnú:

 • aktivity zamerané na potláčanie násilia páchaného v rodinách a pomoc týraným ženám a ich deťom (poradenstvo, krízové bývanie, právna pomoc a pod.),
 • začleňovanie do spoločnosti, podpora a odstraňovanie bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím,
 • sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením, vrátane soc. služieb pre ľudí z Bratislavskej ulice aj ľudí bez domova,
 • zvyšovanie kvality života a podpora poskytovania zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov, chorých, opustených a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta Žilina,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • rozvoj komunitných služieb v meste Žilina,
 • podpora svojpomocných skupín sociálne ohrozených občanov mesta Žilina,
 • aktivity zamerané na potláčanie zneužívania návykových látok,
 • aktivity zamerané na podporu a pomoc ľuďom zvládať ťažkú sociálnu situáciu vzniknutú v súvislosti s COVID-19 (krízová intervencia, poradenstvo, dobrovoľníctvo, sprevádzanie, fyzická pomoc).

Pre oblasť vzdelávania:

 • projekty zamerané na posilnenie kritického myslenia mladých ľudí a formovanie postojov, ktoré odmietnu šikanu, extrémizmus, korupciu, klientelizmus,
 • vzdelávanie učiteľov, detí, verejnosti, v oblasti inklúzie, inakosti,
 • podpora tvorivého zážitkového vzdelávania na posilnenie sebahodnoty, schopnosti žiaka samostatne a efektívne riešiť problémy a jeho aktívne zapájanie sa do života komunity a školy,
 • podpora pomoci pri vzdelávaní počas situácie v súvislosti s COVID-19,
 • budovanie kultúry a metód práce v školách, ktoré umožňujú žiakovi personalizovať si vlastné učenie sa/ vzdelávanie (vidieť ho v súvisle s vlastnými snami, cieľmi, záujmami, hodnotami, potrebami), t. j. cítiť sa ako pilot/vodič preberajúci na seba zodpovednosť a nie ako ľahostajný cestujúci,
 • projekty zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti, ekológie a digitálnej transformácie prostredníctvom zážitkového vzdelávania a bádateľských aktivít.

Pre oblasť životného prostredia:

 • ochrana a rozvoj biocentier nadregionálneho, regionálneho i miestneho významu,
 • ochrana a rozvoj nadregionálnych, regionálnych i miestnych vodných biokoridorov,
 • progresívne nakladanie s odpadom; triedenie, recyklácia, kompostovanie, eliminácia plastového odpadu a výchova k predchádzaniu vzniku odpadu,
 • revitalizácia rekreačno-oddychových zelených zón, komunitných a úžitkových záhrad, podpora vzniku nových zelených komunitných areálov, zeleň do centra mesta,
 • ochrana ovzdušia,
 • vytváranie turistických a náučných chodníkov,
 • pomoc zvieratám; kastračné programy, ochrana vtáctva a hmyzu,
 • opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody v prostredí; vsakovacie systémy, jazierka, hrádzky, dažďové záhrady, zelené strechy.