Pripravujeme štúdiu revitalizácie ďalšieho sídliska – Vlčince II

Riešené územie Vlčince IIRiešené územie Vlčince II
Mesto Žilina v spolupráci s Útvarom hlavného architekta aktívne pracuje na príprave urbanistických štúdií zameraných na renováciu verejného priestoru. Po realizácii urbanistických štúdií na jednotlivých sídliskách – Hliny, Pod nemocnicou, Vlčince I a Vlčince IV sa architekti zamerajú na ďalšiu obytnú zónu, ktorou je sídlisko Vlčince II. Podľa aktuálnych údajov v súčasnosti žije na sídlisku Vlčince II 7 252 obyvateľov. Riešené územie o rozlohe 51,6 ha je vymedzené zo severu Ulicou svätých Cyrila a Metoda, z východu Obežnou ulicou, z juhu Ulicou Matice slovenskej a zo západu Obchodnou ulicou. Cieľom urbanistickej štúdie je, na základe analýzy problémov v území, ako je napríklad stav stromov na sídlisku, parkovanie, stav chodníkov, športovísk, detských ihrísk, navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v synergii s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr. Architekti sa budú venovať prepojeniu prvkov zelene a prírodných prvkov s urbánnymi priestormi, navrhnú pretvorenie a dotvorenie verejných priestorov sídliska. Podrobne sa budú zaoberať komunikáciami a plochami pre peších, cyklistickými trasami, verejnou zeleňou či parkovaním. Samostatnú kapitolu návrhu budú tvoriť detské ihriská a prvky malej architektúry, ako sú lavičky, smetné koše, osvetlenie. Pri celkovom návrhu bude kladený dôraz na aplikáciu opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ako je napríklad doplnenie stromov, izolačnej zelene i návrh vodozádržných opatrení. Do prípravy štúdie sa môžu zapojiť aj samotní obyvatelia danej lokality, a to vyplnením krátkeho dotazníka, ktorý je dostupný na: https://lnk.sk/grk5. Papierovú podobu dotazníka nájdete v septembrovom čísle Radničných novín mesta Žilina. Keďže obyvatelia danej lokality poznajú svoje okolie najlepšie, môžu aj takouto formou vyjadriť svoje názory, postrehy a pripomienky ku každodennému životu na sídlisku. O výsledku práce architektov budeme verejnosť informovať prostredníctvom webovej stránky mesta Žilina či webovej stránky Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.