Prieskum využívania elektronických služieb Mestského úradu v Žiline

Informačný plagát - Prieskum vyuzivania elektronickych sluzieb MsU ZilinaInformačný plagát - Prieskum vyuzivania elektronickych sluzieb MsU Zilina
Občania Žiliny sa môžu do 11. marca zapojiť do prieskumu využívania elektronických služieb Mestského úradu v Žiline. Dotazník je dostupný na: https://forms.gle/gUswNT7oeczbLaW39 Hlavným cieľom dotazníka je naďalej skvalitňovať digitálne procesy a služby mesta Žilina a  uľahčiť komunikáciu občanov a podnikateľov s mestským úradom. Výsledkom budú vylepšené elektronické služby, užívateľsky prehľadná aplikácia a online komunikácia, takže občan alebo podnikateľ bude môcť pohodlnejšie vybaviť svoje záležitosti bez potreby cesty na mestský úrad. Krátky dotazník obsahuje otázky týkajúce sa využívania portálu slovensko.sk (ÚPVS), mestského konta (účtu) na zilina.sk, oficiálnej aplikácie mesta Žilina v mobile a najmä súčasného využívania elektronických mestských služieb. Dotazník je určený pre všetkých občanov a podnikateľov bývajúcich alebo pôsobiacich v Žiline. Vďaka zodpovedaniu niekoľkých otázok respondenti pomôžu mestu získať potrebné informácie o súčasnom využívaní mestských elektronických služieb a umožnia ich naďalej vylepšovať. Prieskum sa realizuje v rámci prípravy projektu „Malé zlepšenia elektronických služieb Mestského úradu v Žiline“ v reakcii na výzvu „Malé zlepšenia eGov služieb“ v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Tento program zastrešuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Projekt pripravuje mesto Žilina v spolupráci s inovačným centrom INOVIA, ktorého cieľom je vytvárať podmienky pre zlepšovanie inovačnej výkonnosti žilinského regiónu, ako aj prepájať a zintenzívniť spoluprácu firiem, výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Všetkým respondentom vopred ďakujeme za ochotu a zodpovedné vyplnenie dotazníka.