Podnikatelia, ktorí mali, či majú pozastavený vývoz odpadu, to musia oznámiť do 14. februára

Ilustračná foto (25)Ilustračná foto (25)

Všetky právnické osoby/podnikatelia, ktorí mali za rok 2020 prerušený vývoz odpadu a dodnes neposlali tlačivo Ohlásenie poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnické osoby/podnikateľov v meste Žilina majú povinnosť tak urobiť najneskôr do 14. februára.

Do tlačiva je nutné napísať aj časové obdobie prerušenia. Povinnosť platí aj pre tých, čo pozastavenie vývozu nahlásili len e-mailom a následne po obnovení vývozu neposlali tlačivo alebo im prerušenie trvá aj v roku 2021 a nevedia určiť dokedy.

Tlačivo je potrebné zaslať na e-mail: alzbeta.kadlubcova@zilina.sk alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.

Tlačivo nájdete na internetovej stránke mesta v sekcii: Občan/Žiadosti a tlačivá/Ohlásenie poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnické osoby.