Počty poslancov ani volebné obvody sa meniť nebudú, rozhodlo žilinské mestské zastupiteľstvo

mestsky uradmestsky urad

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 29. októbra, si budú Žilinčania voliť 31 mestských poslancov v ôsmich volebných obvodoch. Ide o rovnaký počet, ako to bolo v predchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí pred štyrmi rokmi. Rozhodlo o tom Mestské zastupiteľstvo v Žiline, ktoré rokovalo v pondelok 20. júna.

Volebný obvod číslo 1 (Hliny I  IV, Staré Mesto) bude mať podľa schváleného materiálu päť poslancov, volebný obvod číslo 2 (Bôrik, Hliny V  VIII, Malá Praha) štyroch poslancov, volebný obvod číslo 3 (Solinky) päť poslancov, volebný obvod číslo 4 (Vlčince) sedem poslancov, volebný obvod číslo 5 (Hájik) troch poslancov, volebný obvod číslo 6 (Bytčica, Rosinky, Trnové) dvoch poslancov, volebný obvod číslo 7 (Bánová, Závodie, Žilinská Lehota) dvoch poslancov a volebný obvod číslo 8 (Brodno, Budatín, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie) troch poslancov. Žilina na konci apríla tohto roku evidovala 81 480 obyvateľov, pričom najviac ľudí býva na žilinských sídliskách Vlčince (17 699) a Solinky (12 079). Priemerný počet obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca je v Žiline 2 633, informuje materiál.

Žilinskí mestskí poslanci si na poslednom rokovaní vypočuli správu o činnosti Mestskej polície Žilina v roku 2021. Ako na zasadnutí zastupiteľstva uviedol náčelník mestskej polície Peter Mišejka, uplynulý rok sa niesol nielen v duchu pretrvávajúceho celospoločenského úsilia v boji s ochorením COVID-19, ale aj polarizácii spoločnosti a odmietaní pandemických opatrení špecifickou časťou obyvateľov. „Tento stav preveril schopnosť útvaru Mestskej polície Žilina flexibilne reagovať na vznik krízových situácií. V oblasti riadenia ľudských zdrojov bola venovaná zvýšená pozornosť ochrane príslušníkov mestskej polície z dôvodu ich nenahraditeľnosti pri plnení úloh v tzv. prvej línii,“ podotkol náčelník mestskej polície.

V roku 2021 plnilo vyše 80 zamestnancov mestskej polície úlohy na základe zákonného vymedzenia pôsobnosti poriadkového útvaru v šiestich územných obvodoch okrskoch 24 hodín denne. Aktívna podpora vedenia mesta Žilina v uplynulom roku a delegované riadenie útvaru súčasným vedením mestskej polície sa pozitívne odzrkadlilo v rozvoji mestskej polície hneď v niekoľkých strategických oblastiach. „Následkom organizačnej zmeny od 1. januára 2021 došlo k efektívnejšiemu riadeniu ľudských zdrojov, aplikácii funkčných, organizačno-taktických foriem činností jedného z najmodernejších útvarov mestskej polície na Slovensku, modernizácii, efektívnemu hospodáreniu a kontinuite v rozvoji, v zmysle koncepcie náčelníka mestskej polície na obdobie rokov 2019 – 2022,“ uvádza správa o činnosti mestskej polície, s ktorou sa zoznámili mestskí poslanci. Víziou mestskej polície v tomto roku je zabezpečenie kontinuity v oblasti rozvoja a modernizácie v súlade s bezpečnostnými trendami.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline v pondelok 20. júna schválilo návrh nominácií pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina 2022. Čestné občianstvo mesta Žilina bude in memoriam udelené Michalovi Maximiliánovi Scheerovi, uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina dostanú Ladislav Valkovič, Valéria Hrabovcová, Mikuláš Mlynárčik a Cenu primátora mesta Marek Mintál a in memoriam aj Milan Hodoň. Celkovo bolo prijatých 10 nominácií na osobnosti mesta, ktoré prostredníctvom elektronického dotazníka posúdila 50-členná porota zložená z vážených občanov mesta zastupujúcich komunity alebo organizácie pôsobiace na území Žiliny. Finálne nominácie posúdila desaťčlenná komisia pre udeľovanie ocenení. Nominovať osobnosti mala možnosť široká verejnosť v termíne od 1. decembra 2021 do 31. marca 2022. Osobnosti budú ocenené na slávnosti 22. septembra na Radnici mesta Žilina.

Mestskí poslanci sa na rokovaní zaoberali aj návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina. Rokovanie o ňom vyplynulo z potreby riešiť stupňujúce sa priestupky v nočných hodinách na uliciach Na priekope a Dolný val. Mestská polícia Žilina zaznamenala od začiatku roka množstvo oznamov od obyvateľov žijúcich v tejto časti mesta. Ide najmä o rušenie nočného pokoja hlukom a hlasnou hudbou, znečisťovanie verejného priestranstva, ničenie mestského majetku či konzumáciu alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. K porušovaniu verejného poriadku pravidelne dochádza zväčša počas piatkových a sobotňajších nočných hodín. Mestské zastupiteľstvo napokon rozhodlo o obmedzení prevádzkového času na uliciach Na priekope a Dolný val v piatky a soboty od 6.00 do 1.00 hod. Primátor mesta zároveň avizoval, že sa za účelom riešenia tejto problematiky uskutoční stretnutie so zástupcami samosprávy, občanov a prevádzkovateľmi súkromného podniku.

V programe júnového mestského zastupiteľstva sa mestskí poslanci venovali aj problematike reklamného smogu, hodnoteniu rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina za roky 2020 a 2021, zámeru na spracovanie a predloženie všeobecne záväzného nariadenia s aplikáciou vyššej sadzby dane pre vlastníkov schátralých stavieb, odobrili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na druhý polrok roku 2022, schválili Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina a tiež si vypočuli informatívne správy o možnostiach vybudovania ekologického cintorína a o vytypovaných strechách na objektoch vo vlastníctve mesta s možnosťou ich premeny na zelené strechy. Zastupiteľstvo schválilo aj postup pri príprave Programu hospodárskeho rozvoja mesta a celého Územia mestského rozvoja Žilina a tiež návrhy na schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektov rekonštrukcie budovy Radnice mesta Žilina a projektovej prípravy výstavby a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline.