Park svätého Juraja v Trnovom dostal nový šat

Biopark Trnové 1Biopark Trnové 1
Zaujímavý rekreačno-relaxačný priestor vznikol v centre mestskej časti Trnové revitalizáciou Parku sv. Juraja, ktorý sa zmenil na biopark. Stavebné práce za približne 150-tisíc eur mesto realizovalo v rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Pri revitalizačných prácach, ktoré trvali od apríla, z územia parku zmizli pôvodné porasty z náletových drevín. Územie bioparku bolo riešené v troch základných častiach, a to voľné lúčne priestranstvo, mokraď s prirodzenou vegetáciou a menšia lúčna plocha. Vo vstupnej časti parku pribudli mlatové chodníky, móla s menšou mokraďou a parkový trávnik. „Najekologickejšia časť parku je stredná, kde sa nachádzajú skupiny pôvodných vŕb, rozsiahla mokraď a prirodzená vegetácia. Územie parku dopĺňa drevený peší chodník v časti prirodzenej mokrade. Toto územie parku pôsobí na okolie ako výrazný ekostabilizačný prvok, akumuluje zrážkovú vodu a zvyšuje biodiverzitu v okolí. Posledná časť parku je výrazná krovitými vŕbovými porastmi a celkovo pôsobí izolovane v porovnaní s inými časťami územia,“ vysvetľuje krajinný architekt Matej Jasenka. Biopark v Trnovom doplnila nová výsadba, pribudla drobná architektúra a trávniky prinesú prirodzený priestor na rodinný piknik. V centrálnej časti parku je vybudovaný spevnený štrkový trávnik, ktorý má zvýšenú odolnosť voči zašľapávaniu. Vďaka tejto technológii budú v parku možné aj občasné podujatia. Územie parku sa nachádza v tesnej blízkosti unikátneho dreveného Kostola sv. Juraja, ktorý revitalizáciou získal dôstojné okolie. Prírodný park potešil nielen obyvateľov Trnového, ale je zaujímavým edukačným centrom aj pre neďalekú materskú a základnú školu. „Som veľmi rád, že môžeme predstaviť a sprístupniť verejnosti biopark, ktorý reprezentuje zameranie mesta na dlhodobé riešenia v zmierňovaní zmeny klímy. Ďakujem občianskemu združeniu Malá Fatra, ktoré realizovalo prípravu projektu funkčnej rekreačno-oddychovej zóny parku, ďakujem farskému úradu, dobrovoľníkom, ale aj všetkým, ktorí sa na revitalizácii bioparku akokoľvek podieľali,“ podotkol primátor mesta Peter Fiabáne. V rámci projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina za celkom 1,3 mil. eur realizuje mesto mnohé aktivity, napríklad početnú výsadbu líniových stromov, doplnenie mobilnej zelene, znovuvysadenie časti lesa v Zástraní, vybudovanie parčíku pred mestským úradom či zelenej strechy na budove. Vďaka grantu samospráva nakúpila aj časť potrebných zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré boli umiestnené vo vybraných lokalitách mesta. Jednou z ďalších projektových aktivít bolo aj zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy A. Kmeťa. Významnou súčasťou projektu je taktiež tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Ide o významný dokument, ktorého hlavným cieľom bude zlepšovať pripravenosť mesta čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy pomocou návrhu vhodných adaptačných opatrení.

logá park trnové