Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov oznamuje voľné pracovné miesto - sociálny pedagóg

Zamestnanie v samospráve

Riaditeľka

Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

oznamuje

 voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia: sociálny pedagóg

termín nástupu:   od 1.9.2021

pracovný pomer: doba určitá od 1.9.2021 do 31.8 2022 v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

druh pracovného úväzku: plný

pracovná doba: od 7,00-15,00 hod

miesto výkonu práce: Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín

mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti :

 1. a) kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch
 2. b) bezúhonnosť § 15
 3. c) zdravotná spôsobilosť § 16
 4. d) ovládanie štátneho jazyka § 17
 5. e) stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

ďalšie  požiadavky:

Náplň práce

 1. vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie  pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania
 2. zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
 3. mapuje sociálno-patologické javy v škole,
 4. venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov  a inkluzívny tím SŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
 5. v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
 6. poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
 7. spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou, psychológmi z CPPPaP atď.,
 8. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri preberaní vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,
 9. spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
 10. vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a rodinu, psychológmi, psychiatrami a pod,
 11. pracuje pravidelne s triedami na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede, čím predchádza konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
 12. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
 13. spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
 14. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina – Budatín

e-mail: zsbudatin@zsbudatin.sk

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zasielať  svoj motivačný list, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o dosiahnutom vzdelaní poštou, elektronickou poštou alebo osobne do 2.8.2021.  Predpokladaný termín výberového konania bude 4.8.2021, na ktoré budú prizvaní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky,  telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty