Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov oznamuje 2 voľné pracovné miesta - asistent učiteľa

Zamestnanie v samospráve

Riaditeľka

 Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

oznamuje

2  voľné pracovné miesta

 

Pracovná pozícia: asistent učiteľa

termín nástupu:   od 1.9.2021

pracovný pomer: doba určitá od 1.9.2021 do 31.8 2022 v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

druh pracovného úväzku: plný

pracovná doba: od 7,00-15,00 hod

miesto výkonu práce: Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín

mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti :

a) kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch
b) bezúhonnosť § 15
c) zdravotná spôsobilosť § 16
d) ovládanie štátneho jazyka § 17
e) stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

ďalšie  požiadavky:

Náplň práce

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
a) spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo  zdravotného postihnutia dieťaťa alebo žiaka
c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa alebo žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, resp. odporúčaní člena inkluzívneho tímu
d) vykonávanie pedagogického dozoru počas prestávok pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

2. Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou:
a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných),
b) návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
c) spoločenské aktivity,
d) športové podujatia a podobne,

3. V spolupráci s rodinou:
a) komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa alebo žiaka o procese výchovy a vzdelávania,
b) oboznamovanie sa v potrebnej miere so zdravotným stavom dieťaťa alebo žiaka a s jeho rodinným prostredím.

4. V oblasti vzdelávacích aktivít:
a) účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť. 

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina – Budatín 

e-mail: zsbudatin@zsbudatin.sk

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zasielať  svoj motivačný list, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o dosiahnutom vzdelaní poštou, elektronickou poštou alebo osobne do 2.8.2021.  Predpokladaný termín výberového konania bude 4.8.2021, na ktoré budú prizvaní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky,  telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty