Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto školský špeciálny pedagóg

Zamestnanie v samospráve

Riaditeľka

Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

oznamuje

voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia: školský špeciálny pedagóg

termín nástupu: od 30.8.2021

pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2022 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: 3 mesiace

druh pracovného úväzku: plný

pracovná doba: od 7,00-15,00 hod

miesto výkonu práce: Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín

mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

a) kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 8

b) bezúhonnosť § 15

c) zdravotná spôsobilosť § 16

d) ovládanie štátneho jazyka § 17

e) stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

ďalšie požiadavky:
Znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet)
Flexibilita, kreativita
Komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť
Príjemné vystupovanie
Prax v obore vítaná

Náplň práce
Školský špeciálny pedagóg poskytuje:

a) individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

b) špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie

c) špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

d) súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina
Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina – Budatín

e-mail: zsbudatin@zsbudatin.sk

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zasielať svoj motivačný list, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o dosiahnutom vzdelaní poštou, elektronickou poštou alebo osobne do 15.5.2021. Predpokladaný termín výberového konania bude 20.5.2021, na ktoré budú uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty prizvaní.