Základná škola, V. Javorku oznamuje voľné pracovné miesto - Vychovávateľ

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Pracovná pozícia: Vychovávateľ

Počet voľných pracovných miest: 1

Predpokladaný termín nástupu: 1. október 2021

Pracovný pomer: na zástup počas dlhodobej PN

Základné požiadavky:

Úväzok: 1,0

Základná zložka mzdy (v hrubom):  V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť do 8. júla 2021 písomnou alebo elektronickou formou na adresu:

RNDr. Jana Popluhárová Čellárová
Základná škola
V. Javorku 32
010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zsjavorku.sk

Riaditeľka školy:   0910 912 122
Kancelária:     +421 41 763 7580

– vybraní uchádzači budú oslovení

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.