Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov oznamuje voľné pracovné miesto - školník

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina – Budatín

oznamuje voľné pracovné miesto

školník

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Termín nástupu:

Pracovný čas

Pracovný úväzok: plný

Náplň práce

Platové podmienky:

Zaradenie do platovej triedy 2 v zmysle podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, platový stupeň 14, 701 Eur (pri plnom úväzku)

Žiadosť, profesijný životopis, doklady o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 30.11.2021 na adresu

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7
Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina – Budatín

alebo

e-mailom: zsbudatin@zsbudatin.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných