Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov oznamuje voľné pracovné miesto - pomocná kuchárka v školskej jedálni

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina – Budatín

oznamuje voľné pracovné miesto

pomocná kuchárka v školskej jedálni pri ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín

predpokladaný termín nástupu od 16.8.2021.

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zasielať svoj motivačný list, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o dosiahnutom vzdelaní poštou, elektronickou poštou alebo osobne do 30.7.2021 Predpokladaný termín výberového konania je 3.8.2021 od 9,00 hod. Na výberové konanie budú prizvaní uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty .

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7
Ul. Slovenských dobrovoľníkov 122/7
010 03 Žilina – Budatín

alebo

e-mailom: zsbudatin@zsbudatin.sk