Základná škola s materskou školou, Školská oznamuje voľné pracovné miesto - Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia: geografia – občianska náuka alebo geografia s iným predmetom

Zamestnanie v samospráve

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie – aprobácia:  geografia – občianska náuka alebo geografia s iným predmetom

Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2022 /zástup za MD/

Základné požiadavky:

Znalosti:

Stručná charakteristika:

Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: geografia – občianska náuka, prípadne geografia   s iným predmetom

Platové podmienky: – v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na emailovú adresu:  riaditel@zsmszavodie.sk najneskôr do 24.3.2022.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Emailové odpovede a pozvánky na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.