Základná škola s materskou školou, Školská oznamuje voľné pracovné miesta - Učiteľ/učiteľka v materskej škole

Zamestnanie v samospráve

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesta:

Učiteľ/učiteľka v materskej škole

Predpokladaný termín nástupu: koniec augusta 2022

Základné požiadavky:

Znalosti:

Stručná charakteristika: Učiteľ/ka v materskej škole

Platové podmienky: – v súlade so  zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácii a kreditov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na emailovú adresu:  riaditel@zsmszavodie.sk najneskôr do 20.5.2022 do 13:00 hod.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Odpovede  na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.