Základná škola s materskou školou Brodňanská oznamuje voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie

Predpokladaný termín nástupu:  30.8.2021, na dobu určitú (zástup MD)

Úväzok:1,00

Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., . o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky:

 

Stručná charakteristika:

Výchovno vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ/ka materskej školy)

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Záujemci o voľné pracovné miesto budú pozvaní na ústny pohovor.

Žiadosť je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 9.7.2021 na adresu:  Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17 , 01014   Žilina

alebo na e-mail: helamaterskas@gmail.com