Základná škola s materskou školou Brodňanská oznamuje voľné pracovné miesto – Školník

Zamestnanie v samospráve

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
Školník

Predpokladaný termín nástupu:  1.8.2022

Úväzok: 1,00

Kvalifikačné predpoklady: nižšie stredné odborné vzdelanie – technické zameranie

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky:

Platové podmienky: v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Uchádzači doručia svoju žiadosť s potrebnými dokladmi do 20.6.2022 na adresu: Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina, alebo elektronicky na adresu: zsbrodno@gmail.com