Základná škola s materskou školou Brodňanská oznamuje voľné pracovné miesto - Pedagogický asistent/ka

Zamestnanie v samospráve

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
Pedagogický asistent/ka

Predpokladaný termín nástupu:  1.9.2022

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023

Kvalifikačné požiadavky:
V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

Platové podmienky:
v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady:
písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Uchádzači doručia svoju žiadosť s potrebnými dokladmi do 20.6.2022 na adresu: Základná škola s materskou školou, Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina, alebo elektronicky na adresu: zsbrodno@gmail.com