Základná škola, Limbová oznamuje voľné pracovné miesto - Školský digitálny koordinátor

Zamestnanie v samospráve

Základná škola,  Limbová 30, 010 07  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

Termín nástupu: Od 1. septembra  2022.

Pracovný úväzok: 0,5 školský digitálny koordinátor + asistent učiteľa.

Pracovný pomer: Doba určitá do 31.8.2023 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: 3 mesiace.

Platové podmienky: V súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

  1. Kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č.
  2. Bezúhonnosť § 15.
  3. Zdravotná spôsobilosť § 16.
  4. Ovládanie štátneho jazyka § 17.
  5. Stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa.
  6. Najmenej tri roky praxe, kariérový stupeň samostatný pedagogický zamestnanec.

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady:

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Limbová 30, 010 07 Žilina  do 25.08. 2022.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.