Základná škola, Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto – školský psychológ, vychovávateľka v ŠKD

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:
školský psychológ
vychovávateľka v ŠKD

Termín nástupu: od 1. septembra  2022

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023, skúšobná doba: 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady:

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania;
  2. štruktúrovaný profesijný životopis;
  3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina  do 17.06.2022.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.