Základná škola Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto - školský digitálny koordinátor

Zamestnanie v samospráve

Základná škola Lichardova oznamuje voľné pracovné miesto

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

školský digitálny koordinátor

Termín nástupu: od 22. augusta 2022

Pracovný úväzok: 0,5 školský digitálny koordinátor + 0,5 učiteľ 2. stupňa  

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023 s možnosťou predĺženia, skúšobná doba: 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

  1. poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
  2. spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
  3. vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
  4. digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
  5. pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
  6. poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
  7. administráciu online testovaní,
  8. dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady:

Termín podania žiadosti:
Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina  do 10.06.2022.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.