Základná škola Karpatská prijme do pracovného pomeru - Kuchárku/kuchára do školskej jedálne/ pomocnú silu do ŠJ

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

prijme do pracovného pomeru

Kuchárku/kuchára do školskej jedálne/ pomocnú silu do ŠJ

Predpokladaný termín nástupu: august  2021

Základné požiadavky:

Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 31.07.2021 na adresu:

Základná škola

Karpatská 8063/11

010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.