Základná škola, Karpatská oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu, na zástup MD - Špeciálny pedagóg

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu, na zástup MD:

Špeciálny pedagóg

Predpokladaný termín nástupu august 2021

Základné požiadavky:

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Stručná charakteristika:

Zamestnanec bude pokračovať v projekte „V základnej škole úspešnejší“.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 26.07.2021  na adresu:
Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.