Zákaz vypúšťania zrážkových vôd do splaškovej kanalizácie