Vyhlásenie  voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlásenie  voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 18.06.2024 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina.

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

 1. kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 2. iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
  – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  – bezúhonnosť.

Náležitosti písomnej prihlášky:

(V zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je k žiadosti potrebné pripojiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre účely úkonov spojených s výberom, voľbou a nástupom hlavného kontrolóra do funkcie. V zmysle § 14 vyššie uvedeného zákona je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať a to rovnakým spôsobom ako bol poskytnutý. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V opačnom prípade čas platnosti súhlasu zanikne ukončením celého procesu výberu a voľby hlavného kontrolóra. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach kandidáta ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.)

Predloženie písomnej prihlášky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr v pondelok 03.06.2024 do 15.30 hod..

Do Podateľne MsÚ na adrese:
Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Úradné hodiny podateľne MsÚ:
PO       07.30 hod. – 15.30 hod.
UT        07.30 hod. – 15.30 hod.
STR      07.30 hod. – 17.00 hod.
ŠTV      07.30 hod. – 15.30 hod.
PIA       07.30 hod. – 14.00 hod.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Mestského úradu v Žiline.

Kandidát, ktorý splní stanovené požiadavky na funkciu hlavného kontrolóra, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku do podateľne MsÚ, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra a bude mu zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra.

Samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline v časovom rozsahu maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.

____________________________________________________________________________

Úplné znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline zo dňa 23.04.2024 k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra tvorí prílohu tohto vyhlásenia.

Príloha:
Uznesenie č. 86/2024 
k Vyhláseniu voľby Hlavného kontrolóra mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. vyhlasuje
1. v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 18. 6. 2024 vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1

II. ukladá prednostovi mestského úradu
1. zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli mesta a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby

III. určuje
1. požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
a) kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) iné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– bezúhonnosť
2. náležitosti písomnej prihlášky:
– osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt
– osobné údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v rozsahu:
a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
c) štátne občianstvo,
d) pohlavie,
e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTOLÓRA – NEOTVÁRAŤ“ na Mestskom úrade v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina – do podateľne v úradných hodinách najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, to je najneskôr do 3. 6. 2024.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne Mestského úradu v Žiline.

3. že funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok. Funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

IV. zriaďuje

 1. Komisiu na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline:
  Mgr. Vladimír Randa
  Ing. František Talapka
  Ing. Ján Ničík
  Bc. Jozef Juriš
  Ing. Martin Kapitulík
  Mgr. Anton Trnovec

Administratívne záležitosti súvisiace s činnosťou komisie zabezpečí za Mestský úrad v Žiline Mgr. Zuzana Prekopová, vedúca oddelenia ľudských zdrojov a mzdovej učtárne odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ.

Komisia otvorí obálky, posúdi splnenie náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr 10 dní pred konaním voľby hlavného kontrolóra, t.j. 7. 6. 2024.

V. schvaľuje v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného  kontrolóra nasledovne:

 1. kandidát, ktorý splní kvalifikačný predpoklad, náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený do voľby na funkciu hlavného kontrolóra a Mestským úradom v Žiline mu bude zaslaná pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 7 dní pred konaním voľby, t.j. 10. 6. 2024.
 2. samotnému aktu voľby hlavného kontrolóra bude predchádzať v deň konania voľby prezentácia jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Každý kandidát má právo na vystúpenie pred poslancami Mestského zastupiteľstva v Žiline v časovom rozsahu maximálne 5 minút. Kandidáti sa budú predstavovať v abecednom poradí.
 3. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním.
  Verejné hlasovanie:
  Verejne sa hlasuje použitím hlasovacieho zariadenia. V prípade poruchy hlasovacieho zariadenia sa hlasuje zdvihnutím ruky a sčítavanie hlasov zabezpečujú určení skrutátori.
  O jednotlivých kandidátoch sa bude hlasovať postupne, o každom zvlášť v abecednom poradí.
 4. na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, Mestské zastupiteľstvo v Žiline ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Pre účely prípravy druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási primátor mesta prestávku. V druhom kole volieb bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.