Výberové konanie - VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania –  VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Predpokladaný termín nástupu:        01.07.2024

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika činnosti odboru:

Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania je organizačný útvar, do kompetencie ktorého patrí najmä zastupovanie mesta v právnych záležitostiach pred súdmi alebo inými orgánmi na základe osobitných splnomocnení a poverení, poskytovanie nevyhnutnej súčinnosti pri riešení najmä zložitejších právnych otázok formou stanovísk, vyjadrení a pod. pre vedenie mesta a mestský úrad, poskytovanie právneho poradenstva orgánom mesta a orgánom mestského zastupiteľstva, dohliadanie na legislatívny proces vydávania všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov mesta, zabezpečovanie majetkovo-právneho usporiadania majetku mesta, zabezpečovanie zápisov majetku mesta do katastra nehnuteľností, preverovanie vlastníckych a užívateľských vzťahov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania organizovaného mestským úradom, zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a pod..

Zodpovednosť vedúceho odboru bude najmä za:

Čo ponúkame:

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho odboru právneho, majetkového a verejného obstarávania.“ – NEOTVÁRAŤ. Žiadosť s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 12.05.2024 (vrátane). Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.