Výberové konanie - VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

–  VEDÚCI/VEDÚCA ODBORU

(zástup za zamestnanca dlhodobo uvoľneného na výkon verejnej funkcie)

Predpokladaný termín nástupu:        01.06.2024

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika činnosti odboru:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ je organizačný útvar, do kompetencie ktorého patrí najmä vykonávanie ucelenej agendy ako preneseného výkonu štátnej správy  v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR, zabezpečenie prípravy a realizácie volieb, referenda, sčítavania obyvateľov, zabezpečenie zasadnutí mestského zastupiteľstva, vybavovanie žiadostí orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov o poskytnutie informácií z evidencie obyvateľov, zabezpečenie kompletného riadenia ľudských zdrojov mestského úradu a zariadení v gescii odboru sociálneho a bytového, zabezpečenie personálnej agendy vedúcich zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva, príp. členov okrskových volebných komisií pre potreby volieb a referenda, zabezpečenie prevádzky technického, systémového a aplikačného programového vybavenia informačného systému samosprávy a GIS, vedenie evidencie a správy drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku a majetku v užívaní mestského úradu, zabezpečenie agendy poistenia majetku mesta, zabezpečenie výkonu údržby objektov v užívaní mestského úradu a pod..

Zodpovednosť vedúceho odboru bude najmä za:

Čo ponúkame:

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

Mestský úradu v Žiline,

Námestie obetí komunizmu 1,

011 31 Žilina

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na vedúceho odboru vnútornej organizácie a správy MsÚ.“ – NEOTVÁRAŤ. Žiadosť s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 17.05.2024 (vrátane). Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.