Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky - Materskej školy, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina

Zamestnanie v samospráve

 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina.

 

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať v podateľni:

Mestský úrad Žilina – odbor školstva, mládeže a športu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie MŠ, Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina – neotvárať!“

Termín uzávierky prihlášok je 8. september 2023 do 12:00 hod.

Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.