Výberové konanie - Konateľ spoločnosti  „Energetická spoločnosť mesta Žilina“

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina, ako jediný spoločník spoločnosti:

„Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s.r.o.“ so sídlom Kvačalova 750/2, 011 40  Žilina

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície

Konateľ spoločnosti  „energetická spoločnosť mesta žilina“

Predpokladaný termín nástupu:        1.3.2024

Kvalifikačné predpoklady:

Doklady potrebné k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Odmena konateľa bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka mesačne vo výške 2 600 € EUR.

Poznámka: úspešného uchádzača musí do funkcie konateľa spoločnosti schváliť v súlade s § 11 ods. 4 písm. I) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Mestské zastupiteľstvo Žilina.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

Mestský úradu v Žiline,

Námestie obetí komunizmu 1,

011 31 Žilina

Na obálku uveďte: „Výberové konanie na konateľa spoločnosti „Energetická spoločnosť mesta Žiliny, s.r.o.“ – NEOTVÁRAŤ.

Žiadosť so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 11.02.2024 (vrátane).  Termín ústneho pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.