Voľné pracovné miesto - Zdravotník v základnej škole

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
http://zskarpatska.edupage.org

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Zdravotník v základnej škole

Predpokladaný termín nástupu: 1.9. 2023

Úväzok: 1,00

Kvalifikačné požiadavky:

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.

Zdravotnú starostlivosť v škole v súlade s §10b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poskytovať zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: v zmysle metodiky výpočtu finančných prostriedkov v rámci výzvy „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“, zverejnenej na stránke MŠ VVaŠ SR

file:///C:/Users/Ntb/Desktop/Desktop/ZDRAVOTN%C3%8DK%20v%20%C5%A1kole/Metodika%20v%C3%BDpo%C4%8Dtu%20fin.%20prostriedkov.pdf

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Žiadosť je nutné zaslať elektronicky do 17.07.2023 na adresu: riaditel@zskarza.edu.sk