Voľné pracovné miesto - upratovačka - Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

Zamestnanie v samospráve

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

Upratovačka ZŠ, úväzok 1,0

Predpokladaný termín nástupu 01.08.2024

Požadované doklady:

Platové podmienky sú určené  podľa zákona.

Žiadosti spolu so životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 09.05.2024  na adresu:

Základná škola

Karpatská 8063/11

010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.