Voľné pracovné miesto - učiteľka 1. stupňa základnej školy

Zamestnanie v samospráve

Základná škola,  Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesta  na pracovnú pozíciu: učiteľka 1. stupňa základnej školy

Termín nástupu: od 4. septembra 2023

Pracovný pomer: doba určitá s možnosťou predĺženia, skúšobná doba 3 mesiace

doba určitá, zástup za MD,  skúšobná doba 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady:

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina  do 17.07.2023.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.