Voľné pracovné miesto - učiteľ/učiteľka v materskej škole - Materská škola , Dedinská 1/1, 010 01  Žilina

Zamestnanie v samospráve

oznamuje voľné pracovné miesto:

Učiteľ/učiteľka v materskej škole

Predpokladaný termín nástupu: 01.06. 2024

Základné požiadavky:

Znalosti:

Stručná charakteristika: Učiteľ/ka v materskej škole

Platové podmienky: – v súlade so  zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Zamestnanci s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácii a kreditov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na emailovú adresu:  ms.strazov@gmail.com  najneskôr do 20.5.2024 .

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Odpovede  na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.