Voľné pracovné miesto - Učiteľ telesnej výchovy

Zamestnanie v samospráve

Základná škola,  Limbová 30, 010 07  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

Termín nástupu: Od 1. septembra 2023.

Pracovný pomer: Doba určitá do 30.6.2024, skúšobná doba: 3 mesiace.

Platové podmienky: V súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady:

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu : skola@zslimbovaza.edu.sk  do 12.6. 2023

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.

                                                                                    Mgr. Necpalová Janka, riaditeľka školy