Voľné pracovné miesto - učiteľ slovenského jazyka, učiteľ matematiky, špeciálny pedagóg, vychovávateľ v ŠKD - Základná škola,  Lichardova 24, 010 01 Žilina

Zamestnanie v samospráve

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu:

učiteľ slovenského jazyka zástup za MD

učiteľ matematiky 

špeciálny pedagóg

vychovávateľ v ŠKD zástup za MD

Termín nástupu: od 1. septembra  2024

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2025 s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, skúšobná doba: 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.  

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

  1. kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaM SR č. 173/20234 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1, č. 3, č. 8. 
  2. bezúhonnosť § 15
  3. zdravotná spôsobilosť § 16
  4. ovládanie štátneho jazyka § 17
  5. stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

Ďalšie požiadavky: znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet); flexibilita, kreativita; komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť; príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme; prax v obore vítaná. Požadované doklady:

  1. žiadosť  o prijatie do zamestnania;
  2. štruktúrovaný profesijný životopis;
  3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti: 

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, ZŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina, riaditel@zslichardova.sk   do 14.06.2024.

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.