Voľné pracovné miesto – učiteľ pre II. stupeň ZŠ (ANJ - DEJ) - Základná škola Jarná, Jarná 20, 010 01 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Organizácia: Základná škola Jarná, Jarná 20, 010 01 Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: – učiteľ pre primárne vzdelávanie – II. stupeň ZŠ: ANJ – DEJ

Úväzok: 23 hodín/týždeň

Predpokladaný termín nástupu: 15. apríl 2024

Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Základné požiadavky:

Požadované doklady: Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor. Žiadosť je potrebné doručiť elektronickou poštou na e-mailovú adresu: zsjarna@gmail.com, prípadne na adresu školy: Základná škola Jarná, Jarná 20, 010 01 Žilina.