Voľné pracovné miesto – učiteľ pre primárne vzdelávanie - I. stupeň ZŠ - Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Organizácia: Základná škola Jarná, Jarná 20, 010 01 Žilina

Pracovné miesto na pozíciu:  – učiteľ pre primárne vzdelávanie – I. stupeň ZŠ, zástup počas dlhodobej PN

Úväzok: 14 hodín/týždeň

Predpokladaný termín nástupu: 1. apríl 2024

Základná zložka mzdy: V zmysle zákona č 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Základné požiadavky:

            Požadované doklady: Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

            Uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor. Žiadosť je potrebné doručiť elektronickou poštou na e-mailovú adresu: zsjarna@gmail.com, prípadne na adresu školy: Základná škola, Jarná 20, 010 01 Žilina.