Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie – zástupca riaditeľky školy pre materskú školu

Zamestnanie v samospráve

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie – zástupca riaditeľky školy pre materskú školu

Predpokladaný termín nástupu:  23.08.2023, na dobu určitú (zástup MD)

Úväzok:1,00

Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., . o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Záujemci o voľné pracovné miesto budú pozvaní na ústny pohovor.

Žiadosť je nutné doručiť do 31.05.2023 písomnou formou na adresu: Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, 01014  Žilina, alebo  elektronickou formou na e-mail: msbrodno@gmail.com