Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: aprobácia slovenský jazyk a literatúra/informatika, náboženská výchova alebo iný predmet

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina
http://zskarpatska.edupage.org

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: aprobácia  slovenský jazyk a literatúra/informatika, náboženská výchova alebo iný predmet

Predpokladaný termín nástupu:  august 2023

Úväzok: 1,00

Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

Platové podmienky: v zmysle prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.

Ďalšie požiadavky:

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Žiadosti je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 17.07.2023  na adresu:
Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.