Voľné pracovné miesto – učiteľ anglického jazyka – Základná škola,  Limbova 30, 010 07 Žilina

Zamestnanie v samospráve

voľné pracovné miesta  na pracovnú pozíciu: učiteľ anglického jazyka

Termín nástupu: od 26.2.2024

Pracovný pomer:   doba určitá, zástup za dlhodobú OČR,  skúšobná doba 3 mesiace

Platové podmienky: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.  

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti:

a) kvalifikačné predpoklady Zákon č. 138/2019 §10 ods.2 Zákona o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch príloha č. 1

bbezúhonnosť § 15

c)zdravotná spôsobilosť § 16

d)ovládanie štátneho jazyka § 17

e)stupeň vzdelania – vysokoškolské druhého stupňa

Ďalšie požiadavky:
znalosť práce s PC (Office Word, Power Point, Microsoft Excel, internet);
flexibilita, kreativita;
komunikačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, samostatnosť;
príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme;

prax v obore vítaná.

Požadované doklady:

  1. žiadosť  o prijatie do zamestnania;
  2. štruktúrovaný profesijný životopis;
  3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;
  4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu: skola@zslimbovaza.edu.sk

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.