Voľné pracovné miesto - sociálny pedagóg - Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Oznamuje voľné pracovné miesto na zástup MD na pracovnú pozíciu: Sociálny pedagóg

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

Kvalifikačné požiadavky:
V zmysle Zákona č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Platové podmienky: Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z..

 Ďalšie požiadavky:

Stručná charakteristika:

Zamestnanec bude pokračovať v projekte „Podpora pomáhajúcich profesií 3 “.

Požadované doklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní – fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Žiadosť je nutné zaslať elektronicky do 31.03.2024 na adresu: riaditel@zskarza.edu.sk   

alebo na adresu: Základná škola

                           Karpatská 8063/11

                            010 08 Žilina