Voľné pracovné miesto - Školský špeciálny pedagóg

Zamestnanie v samospráve

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08 Žilina

http://zskarpatska.edupage.org

Základná škola oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Školský špeciálny pedagóg

Predpokladaný termín nástupu: 1. september 2023

Úväzok: 1,00

Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca.

Ďalšie požiadavky:

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti  na zákon č. 317/2009 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Stručná charakteristika:

Zamestnanec bude pokračovať v projekte „Podpora pomáhajúcich profesií 3 “.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 11.08.2023  na adresu:
Základná škola
Karpatská 8063/11
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.