Voľné pracovné miesto - školský psychológ, špeciálny pedagóg

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

školský psychológ, špeciálny pedagóg

Úväzok: 100%

Termín nástupu:  i h n e ď

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Základné požiadavky:

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou na adresu: Materská škola Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina  alebo na e-mail: riaditel@msakmetaza.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.