Voľné pracovné miesto - samostatný odborný referent

Zamestnanie v samospráve

ŽILBYT, s.r.o, Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina ( spoločnosť s majetkovou účasťou  Mesta Žilina ) oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené na základe pracovného pohovoru  na Ekonomický odbor

Pracovná pozícia – samostatný odborný referent

Predpokladaný termín nástupu: od 15.05.2024, prípadne dohodou –   hlavný pracovný pomer

Požadované vzdelanie:

Požiadavky:

Stručná charakteristika  pracovnej činnosti:

Čo ponúkame:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné zaslať písomnou alebo elektronickou formou  do 15.04.2024  na adresu:

ŽILBYT, s.r.o., Nanterská 8399/29 , 010 08 Žilina

e-mail: michaela.tisova@zilbyt.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť  súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po  dobu trvania výberového konania.