Voľné pracovné miesto - referent informačných technológií na Oddelení IT

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – referent informačných technológií na Oddelení IT

Predpokladaný termín nástupu:  od 01.06.2024

Hľadáme kandidáta, ktorý bude tímovým hráčom, dokáže pristupovať k riešeniu problémov a rôznych pracovných situácií s otvorenou mysľou. Mesto Žilina posilňuje IT oddelenie, kde bude mať miesto každý, kto má chuť neustále na sebe pracovať a hľadať spôsoby „ako sa niečo dá“.

Buďte súčasťou efektívnej verejnej správy.

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika:

 Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.04.2024 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

 K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.