Voľné pracovné miesto - Právnik – referent všeobecnej právnej agendy

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje 1 voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania: Právnik – referent všeobecnej právnej agendy

Predpokladaný termín nástupu: 16.9.2023

Základné požiadavky:

Vyžaduje sa znalosť legislatívy, najmä:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 13.08.2023 na adresu:          

Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31  Žilina 

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.