Voľné pracovné miesto - pomocný/á kuchár/ka v jedálni pre seniorov s miestom výkonu práce Jedáleň – Lichardová 44, 010 01 Žilina

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor sociálny a bytový – pomocný/á kuchár/ka v jedálni pre seniorov s miestom výkonu práce Jedáleň – Lichardová 44, 010 01 Žilina

Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2024

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 27.02.2024 na adresu:  

Mestský úrad v Žiline

Námestie obetí komunizmu 1

011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.